Revitalizace zahrady mateřské školy 

Informace o projektu

Číslo výzvy: NPŽP 7/2019 - 6.1.C a) / Výzva: Přírodní zahrady - vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti

Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Identifikace problému: Zahrada mateřské školy má velký potenciál pro využívání venkovního prostředí pro výchovně-vzdělávací proces a taky pro volnočasové aktivity. Z důvodu vytvoření vhodných podmínek je nutná obnova stávajícího zázemí, aby bylo možné zintenzivnit výuku venku a zlepšit již započaté environmentální aktivity. Zahrada byla dlouhodobě udržována v původním stavu, její stávající stav je málo podnětný pro aktivity s přírodní tématikou.

Cíl projektu: Cílem projektu je navázat na již vytvořené vzdělávací aktivity v mateřské škole (vybudovaný skleník na zahradě mateřské školy, celoroční plán aktivit na zahradě mateřské školy) a dále je rozvíjet vytvořením přírodní zahrady pro co nejvíc podnětu, které budou dětem přibližovat fungování přírodních zákonitostí a přirozeně je vzdělávat k úctě k přírodě. Cílem je výchovně-vzdělávací aktivity primárně přenášet do venkovního prostředí a vytvářet tak k těmto aktivitám dětem i pedagogickým pracovnicím co nejvhodnější podmínky. Po ukončení realizace projektu bude probíhat více vzdělávacího programu ve venkovním prostředí a prostředí zahrady bude splňovat podmínky přírodní zahrady. 

Popis projektu: Cílem projektu je úprava části terénu zahrady mateřské školy s větším důrazem na modelování terénu a úrodnost půdy, výsadbu užitkových a okrasných keřů a rostlin, vybudování biotopového prvku, vyvýšených záhonů, posezení určeného k výuce v zahradě a interaktivního prvku pro maximální celoroční využití prostoru zahrady k výchovně-vzdělávací činnosti zaměřené na ekologii a pozorování přírody.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Zahradu budou využívat děti v předškolním věku pod dohledem učitelů MŠ. Snahou návrhu je vytvořit zahradu v přírodním stylu, ve které děti najdou řadu podnětů z přírody. Zahrada bude upravena tak, aby vyhovovala potřebám výuky a volnočasových aktivit ve školce a plně se využil potenciál prostoru. Řešená část zahrady se dá rozdělit do tří funkčních celků. Jedná se o herní svah, pěstební a didaktickou část a relaxační část.

  • HERNÍ SVAH 
    Stávající svah dělící horní a střední (hlavní) výškovou úroveň zahrady je téměř v celé své délce příliš strmý, což vede k tomu, že ho děti využívají mnohem méně, než by mohly. Cílem návrhu je alespoň některé úseky svahu trochu rozvolnit, aby se po nich dalo snadněji šplhat či chodit a v zimě využívat k sáňkování a bobování. Rozšiřování plochy svahu však musí respektovat stávající vzrostlé dřeviny a také nezasahovat příliš do hlavní pobytové části zahrady před severní fasádou budovy. Plně využít potenciál svahu pak umožní různé herní prvky, které však nejsou součástí této PD.


  • PĚSTEBNÍ A DIDAKTICKÁ ČÁST

    V návaznosti na jižní fasádu budovy, naproti vstupu do vnitřní učebny, je umístěno dřevěné pódium o rozměrech 5x5m. Pódium je vybaveno čtyřmi stoly s lavicemi, které budou sloužit pro výuku či pouze k posezení pro cca 28 dětí, tj. maximální kapacita jedné třídy MŠ. V prostoru pódia bude otvor pro strom, který v průběhu let vytvoří přírodní klenbu a lehký stín. Byla vybrána menší až středně vzrůstná dřevina, která nevytváří příliš hustou korunu. Do té doby, než strom vzroste, budou v případě nutnosti sloužit k zastínění slunečníky. Vedle pódia bude umístěna tabule s počítadlem sloužící především při výuce dětí. Od popisovaného pódia to budou mít děti blízko k vyvýšeným pěstebním záhonům, umístěným hned podél jižní fasády budovy, i ke vstupu do skleníku. Kromě zeleniny, která bude pěstována především, můžou být v některém záhonu i letničky a trvalky hodící se k řezu, kterými si děti mohou příležitostně vyzdobit i interiér školky. Mezi skleníkem a pódiem je navržený trvalkovo-bylinkový záhon se šlapákovým chodníčkem. V pěstební části zahrady budou založeny také záhony s ovocnými keři s podrostem měsíčních jahodníků a různých bylin. Mezi záhony je navrženo umístění interaktivního didaktického prvku - rovnoramenných vah pro výuku i dětské experimentování.

  • RELAXAČNÍ ČÁST 

     Jako relaxační část je označen prostor vedle východní fasády budovy. Je zde navržena drobná terénní modelace k rozšíření horní rovinné terasy a zjemněn sklon stávajícího svahu. Na vzniklou plošinku je umístěn interaktivní prvek v podobě pozorovatelny. Jde o dřevěnou stavbičku s mírně vyvýšenou podlahou (podestou), na kterou děti vystoupají po schůdcích z akátových kůlů. Vyvýšené místo nad svahem umožňuje výhled na nejspodnější terasu zahrady s mlhovištěm, pozorování ptačích budek a hmyzích domků z jiné perspektivy. Z tohoto místa je také v průhledu mezi dřevinami vidět na město, které bude viditelné v zimě a na jaře, ale v létě zmizí za vzrostlými keři motýlího biotopu. Malé dřevěné pódium - motýlí biotop je lokalizováno na slunném místě pod hranou svahu v části zahrady. Jde o malou plochu ukrytou mezi vzrostlými keři sloužící pro klidné pozorování - vestoje, vsedě či vleže - hmyzu, především motýlů. Kolem pódia budou vysazeny keře a trvalky, které motýli rádi opylují. Děti mohou do záhonů doplnit ještě jiná lákadla pro motýly v podobě barevných kamínků a sklíček či doplnit jednoduché pítko. Mlhoviště je lokalizováno na nejspodnější terase zahrady, v JV rohu. Místo bylo vybráno s ohledem na využití stávající betonové plochy (nádržky), která v minulosti sloužila pravděpodobně jako brouzdaliště. Betonová nádržka bude vyplněna oblým kačírkem a několika velkými oblými balvany. V prostoru budou umístěna dvě typová mlžítka, vyšší v podobě květiny a nižší v podobě jednoduchého sloupku. Mlhoviště lemuje záhon s vysokými travinami a trvalkami, které vhodně korespondují s vodním prvkem. Mimo teplé měsíce může plocha mlhoviště sloužit jako kamínkové hřiště. Celek je koncipován jako přírodní kout pro pozorování přírodních procesů hlavně pak živočichů.