Provoz mateřské školy

                                             Jak a kdy platit školné?

Školka je pro děti v provozu od 6:30 do 16:00 hodin (včetně prázdnin). V době od 6:30 do 7:00 a od 15:00/15:30 do 16:00 hodin provoz zajišťuje jedna učitelka v jedné třídě (viz vývěska ve vestibulu mateřské školy). Ráno přivádějí rodiče své děti do 8:00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit mateřskou školu. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí, nedostatku pedagogického personálu, apod.  Rozsah omezení nebo přerušení ředitelka mateřské školy oznámí zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
Aktuální rozpis prázdninového provozu pro rok 2022 ke stažení níže:

Vyzvedávání dětí

Po o nebo po spa?

Po obědě od 12:00 do 12:15 hodin, odpoledne od 14:30 do 16:00 hodin. Rodiče nebo zákonní zástupci vyzvedávají dítě z mateřské školy osobně. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvednutím dítěte jinou osobu. Pověření musí být písemné, musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte a musí být předáno ředitelce školy.

Organizace dne v mateřské škole

Každý den je stejný a přitom jedinečný

                   6:30 - 9:30 
                   spontánní a řízené činnosti s výchovně-vzdělávacím programem, hygiena, ranní svačinka a příprava na pobyt venku 

                   9:30 - 11:30 
                   příprava na pobyt venku, pobyt venku 

                   11:30 - 12:00 
                   hygiena, oběd 

                   12:00 - 14:00 
                   hygiena, včetně čištění chrupu, odpočinek dětí (délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí, nejméně však 45 minut) 

                   14.00 - 16:00 
                   hygiena, odpolední svačinka, didakticky zacílené činnosti, hry a zájmové aktivity dětí

                   Denní režim s konkrétními časy v rámci jednotlivých třídy najdete na nástěnkách u tříd a v dokumentech školy (ŠVP, Školní řád).

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty

Jak a kdy platit školné?

Úplata za vzdělávání 

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ činí 600 Kč za 1 měsíc (celodenní docházka).


Úplata za školní stravování 

               Děti do 6 let                                                                        Děti, které během školního roku dovrší 7 let

               přesnídávka 8 Kč                                                                přesnídávka 9 Kč

               oběd 18 Kč                                                                          oběd 21 Kč

               svačina 8 Kč                                                                        svačina 8 Kč

               pitný režim 4 Kč                                                                  pitný režim 4 Kč

               CELKEM 38 Kč                                                                    CELKEM 42 Kč


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy. Zástupce dítěte je povinen oznámit v mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. S tím souvisí i odhlašování obědů. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit každý pracovní den v době od 6:30 do 12:00 hod. a to vždy den předem při vědomé nepřítomnosti dítěte, nebo před jeho opětovným nástupem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek do 12:00), pouze po víkendu v pondělí ráno do 7:30 je možné odhlásit oběd na ten den, tedy na pondělí, po 7:30 už nebude na odhlášení oběda brán zřetel a oběd bude automaticky započítán.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů 10:45 do 11:15 hod (platí pouze v první den nepřítomnosti). Tato možnost je v současné době z důvodu mimořádných Covidových opatření zrušena až do odvolání, oběd není tedy možno vydat, viz. příloha školního řádu. Veškerá strava vydaná v MŠ musí být konzumovaná v objektu MŠ, nesmí se vynášet mimo MŠ.

Personální obsazení školy

                                      Kdo se stará o spokojenost vašich dětí?

I. třída BERUŠKY 3 - 5 let


Bc. Lenka Habartíková  ředitelka, předškolní pedagog


Pavlína Babušíková       předškolní pedagog


Gabriela Pavlíková                  školní asistentka 


II. třída ČMELÁCI 5 - 7 let

Jana Mikulenková         předškolní pedagog    

                  Bc. Nikola Křenková     předškolní pedagog

                  Hana Klímová       asistentka pedagoga

                  

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI               

Věra Horutová    účetní

Karina Šuláková pečuje o pěkné, čisté a bezpečné prostředí            

Sarah Převorová (zastupuje)


PRACOVNICE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Lenka Kozubková       vedoucí školní jídelny

Radka Lejbová   kuchařka

Jaruška Klásková       pomáhá v kuchyni a udržuje prádlo čisté