Provoz mateřské školy

Jak a kdy platit školkovné?

Školka je pro děti v provozu od 6:30 do 16:00 hodin (včetně prázdnin). V době od 6:30 do 7:00 a od 15:00/15:30 do 16:00 hodin provoz zajišťuje jedna učitelka v jedné třídě (viz vývěska ve vestibulu mateřské školy). Ráno přivádějí rodiče své děti do 8:00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit mateřskou školu. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí, nedostatku pedagogického personálu, apod. Aktuální rozpis prázdninového provozu pro rok 2019 naleznete zde. Rozsah omezení nebo přerušení ředitelka mateřské školy oznámí zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.


Vyzvedávání dětí

Po o nebo po spa?

Po obědě od 12:00 do 12:15 hodin, odpoledne od 14:45 do 16:00 hodin. Rodiče nebo zákonní zástupci vyzvedávají dítě z mateřské školy osobně. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvednutím dítěte jinou osobu. Pověření musí být písemné, musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte a musí být předáno ředitelce školy.

Organizace dne v mateřské škole

Každý den je stejný a přitom jedinečný

                   6:30 - 9:30 
                   spontánní a řízené činnosti s výchovně-vzdělávacím programem, hygiena, ranní svačinka a příprava na pobyt venku 

                   9:30 - 11:30 
                   pobyt venku 

                   11:30 - 12:15 
                   hygiena, oběd 

                   12:15 - 14:00 
                  hygiena, včetně čištění chrupu, odpočinek dětí (délka odpočinku dle skutečné potřeby dětí, nejméně však 45 minut) 

                   14.00 - 16:00 
                  hygiena, odpolední svačinka, didakticky zacílené činnosti, hry a zájmové aktivity dětí

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty

Jak a kdy platit školkovné?

Úplata za vzdělávání 

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ činí 600,- Kč za 1 měsíc (celodenní docházka).


Úplata za školní stravování 

31 Kč - 2 svačinky, oběd 

33 Kč - 2 svačinky, oběd (2. věková skupina)


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy. Zástupce dítěte je povinen oznámit v mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. Nepřítomnost dítěte lze omluvit do 12:00 hodin předcházejícího dne osobně či telefonicky. Další dny pak nebude úplata za stravné požadována. První den nepřítomnosti má zákonný zástupce možnost vyzvednout si oběd v době od 11:00 do 11:30 hodin. Úplatu za vzdělávání jsou povinni zákonní zástupci hradit i v době nepřítomnosti dítěte.

Personální obsazení školy

Kdo se stará o spokojenost vašich dětí?


                  Lucie Vašinová 

                  ředitelka, předškolní pedagog

                  Pavlína Babušíková

                 Jana Mikulenková 

                  předškolní pedagogové

                  Nikola Křenková 

                  předškolní pedagog

                  Hana Klímová

                  asistentka pedagoga

                  Nikola Štůsková 

                  školní asistentka

                  Karina Šuláková 

                  pečuje o pěkné, čisté 

                  a bezpečné prostředí

                  Lenka Kozubková 

                  vedoucí 

                  školní jídelny 

                  a hlavní kuchařka 

                 Radka Lejbová 

                  připravují dobré jídlo

                  Jaruška Klásková 

                  pomáhá v kuchyni 

                  a udržuje prádlo čisté

                  Věra Horutová 

                  účetní