Zápis dětí do mateřské školy 2020/2021

12.04.2020

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme k zápisu dětí do mateřské školy, který se uskuteční ve dnech 12. 5. 2020 od 8:00 - 16:00 hodin a 13. 5. 2020 od 8:00 - 12:00 hodin.

V letošním roce se zápis dětí vzhledem k epidemii COVID-19 do mateřské školy přizpůsobuje opatřeními, které vydalo MŠMT  https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021, proto bude probíhat "bezkontaktně".

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další přílohy budou přijímány těmito možnými způsoby (vyberte si, prosím, jeden z nich):

  1. do datové schránky školy  - adresa datové schránky mateřské školy: ufykynn 
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou na adresu Mateřské škola 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, příspěvková organizace, 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
  4. osobní podání

V případě, že zvolíte osobní podání, znamená to, že osobně vhodíte veškeré dokumenty v zalepené obálce do označené schránky hnědé barvy, která je umístěna vedle vstupních dveří mateřské školy.

Veškeré dokumenty k zápisu dítěte do mateřské školy si můžete stáhnout pod odkazy níže, nebo si je vyzvednout osobně po předchozí domluvě s ředitelkou mateřské školy na tel. čísle: +420 739 589 945.

Součástí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 je "Vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost", kde lékař/ka potvrdí, zda-li je dítě řádně očkováno. Nemůžete-li toto "Vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost" zajistit, vyplňte, prosím, "Čestné prohlášení k očkování dítěte k zápisu 2020/2021", kde řádnost očkování potvrdíte a přiložíte kopii Očkovacího průkazu dítěte

U stanovování délky pobytu dítěte v mateřské školy berte, prosím, na vědomí, že s jakoukoli změnou času délky pobytu, musí dojít k písemné aktualizaci dohody. Proto, prosím, zvažte, zda-li využijete maximální možnou délku provozu mateřské školy 6:30 - 16:00 s tím, že dítě můžete přivést do mateřské školy a vyzvednout si jej z mateřské školy kdykoli během tohoto časového rozmezí.


INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH/NEPŘIJATÝCH DĚTÍ 

O přijetí rozhodne ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 01. 01. 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno - proto v čestném prohlášení žadatele k zápisu 2020/2021 přeškrtněte, prosím, možnost "ŽÁDÁM", ale bude oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole - na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 27. 5. 2020

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Po přijetí Vaší žádosti Vám bude přiděleno a telefonicky oznámeno registrační číslo.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.


POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 5-ti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Těsíme se na Vás.                                                                     Lucie Vašinová

                                                                                           ředitelka mateřské školy