Mimořádné opatření k organizaci provozu MŠ od 13. 5. 2020 - 31. 8. 2020

11.05.2020

Mimořádné opatření k organizaci provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Zpracováno v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

1. Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6:30 do 16:00 hodin od 13. 5. 2020
 • V provozu budou obě třídy.
 • Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na ošetřovné
 • Pokud ale dítě patří do rizikové skupiny, nebo má zákonný zástupce doma dítě ve věku do 13 let , které navštěvuje ZŠ, může čerpat do 30. 6. 2020 ošetřovné na něj.
 • Pokud má dítě oslabenou či narušenou imunitu (je např. častěji nemocné) mohou rodiče zvážit nástup svého dítěte do MŠ a v čestném prohlášení, které se dokládá k ošetřovnému, tyto důvody uvést.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - je nutné si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. 

2. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 - tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu, průjem a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. (Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře - pouze alergologa)
 • Dítěti bude při vstupu do MŠ měřena teplota a bude probíhat ranní filtr - konzultace s rodičem o zdravotním stavu dítěte (měření teploty + ranní filtr + konzultace s rodičem bude probíhat i nadále po změně stavu mimořádného opatření).
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude IHNED kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Pokud si rodič dítě neprodleně nevyzvedne, bude dle pokynů ministerstva kontaktována spádová hygienická stanice, případně OSPOD.
 • Zákonný zástupce má povinnost uvést aktuální telefonní číslo.
 • Všichni zaměstnanci MŠ obdrželi štít, roušky a je na jejich zvážení, zda budou tyto ochranné pomůcky používat.

3. Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 1,5 metry.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 1,5 metry.
 • Do budovy MŠ bude pracovník vpouštět osoby jednotlivě, aby nedocházelo ke shromažďování osob uvnitř budovy, tyto osoby se budou v budově pohybovat po dobu nezbytně nutnou k převlečení a předání dítěte paní učitelce.
 • Při vstupu do budovy MŠ si dítě i dospělý vydesinfikuje ruce.
 • Dítěti i dospělému bude změřena teplota.
 • Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pokud bude rodič vyžadovat, aby dítě roušku v MŠ nosilo, musí si zajistit dostatečný počet roušek k výměně (min. 4 roušky), dítě je bude mít k dispozici ve skříňce a může si je samo každé 2 hodiny vyměňovat. Na použité roušky musí mít ve skříňce uzavíratelný sáček. Roušku nemohou mít děti u jídla a u spaní.
 • Všechny děti budou mít v šatně 1 roušku - pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Děti budou i v odpoledních hodinách pobývat co nejvíce venku na zahradě MŠ, kde budou také předány rodičům k odchodu domů - zajistěte proto dětem vhodné oblečení na pobyt venku. (V případě špatného počasí bude postup stejný jako při příchodu do MŠ).

4. Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.
 • Děti budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ. (desinfekce COVID - 19)
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně 2x denně. Nejméně 2x denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren, a dle akutní potřeby.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
 • Při docházce dětí prosíme rodiče, aby dbali těchto pokynů s ohledem na zaměstnance Mateřské školy.

5. Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice. (platí do odvolání)
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice MŠ (dle možnosti asistenti, chůva, učitelka), budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.
 • Jídlo odhlášeným a nemocným dětem nebude poskytováno (platí do odvolání).
 • Úplata školného za měsíc květen bude vypočítána poměrnou částí - 600,- Kč /počet dnů otevření - částka bude 411,-kč.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se 

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv 7 denní absenci dítěte, zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení. Při opětovném nástupu dítěte po infektu, rodič opět doloží nové čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Děkujeme za dodržování všech uvedených opatření.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 11. 5. 2020

Lucie Vašinová - ředitelka MŠ